Egna kommentarer till hur ett avtalet bör utformas.     (2004)             Till huvudsidan
  Vad jag tyckte  Avtalet
1 Det finns ingen anledning att teckna ett längre avtal än ett ettårigt.
Tiden arbetar för högstadie- och gymnasielärare. Vad vet vi om inflationstakten om tre år?
Femårigt! Men med någon märklig brasklapp om lokala avtal
2 En lärartjänst måste återgå till att definieras utifrån undervisningsskyldigheten. Reglerna för hur denna beräknas kan antingen återföras till 504 timmar enligt tidigare avtal eller förhandlas centralt. Arbetsbördan i olika ämnen är likartad i hela landet och om undervisningsgruppens storlek skall inverka går även detta att avtala på riksnivå. Det nu utgångna avtalet har de facto inneburit en ökande arbetsbörda. Denna har kunnat läggas på lärarna genom att löneökningen kunnat villkoras med att nya åtaganden accepterats (avlösning?).  Löneökningen för kollektivet har trots detta inte varit större för lärarna än för andra grupper där löneökningarna varit generella och ibland kombinerade med minskad arbetstid.   Ingenting hände här - eller hur blev det? 
3 Arbetsgivaren skall inte kunna slingra sig ifrån att ge lärarna en ordnad löneutveckling  genom att antyda att karriär för en lärare i huvudsak endast skall kunna ske om läraren slutar att vara lärare och i stället börjar administrera eller forska.  Ingen förändring väl?
4 LR måste frigöra sig från Lärarförbundet och börja tillvarata de traditionella
medlemsgruppernas (som gymnasielärarnas) intressen. Nyligen har jag blivit varse att LR kastats ut ur SACO-familjen i förhandlingssammanhang och tvingats numera samförhandla med Lärarförbundet. Ingen av mina kollegor hade heller någon kunskap om detta! Hur har en så väsentlig förändring kunnat ske i tysthet? Hur bestäms sådana saker. Var finns demokratin inom det här området?
Ingen förändring!!!!!
5 Lärarna skall förutom att undervisa och entusiasmera eleverna även examinera dem.
Traditionellt har man av lärarna krävt att de med oväld och under tjänstemannaansvar skall betygsätta eleverna. Lärarna har alltid haft den dubbla rollen att vara både hjälpare och domare. Att i ett avtal inkludera en luddig skrivning som kan tolkas som att det skall finns ett samband  mellan elevernas betyg och lärarens löneutveckling är både ogenomtänkt och  obegripligt. Förstår inte arbetsgivaren att en sådan regel skulle äventyra hela utvärderingen av skolans verksamhet?
Man kan således inte acceptera ett avtal som bakbinder lärarkåren genom att till avtalet bifoga en
liten "miniläroplan".     
Det påstås att sidodokumentet nu är borta, men onda tungor påstår att det i stället finns inskrivet i huvudtexten.
6 Ett kommande avtal skall förutsätta att alla lärare använder en undervisningsmetod som är varierad, som de behärskar och som de funnit ge det bästa resultatet. Det måste vara slut med en massa dunkla, kryptiska och poetiska skrivningar i avtalen som ger en hårt arbetande kår en konstant känsla av att de inte räcker till. Det skapar olust och utbrändhet och förstör arbetsglädjen.   Här har det visst hänt något, men med samma förbehåll som i rutan ovan.
7 Det måste åter göras klart vem som leder verksamheten i skolan. Har läraren ansvar för
undervisningen skall inte någon servil ungdomsdyrkan i skydd av honnörsord som demokrati sprida osäkerhet om vem som bestämmer i skolsituationen. Vilken annan yrkeskategori har tvingats göra sig så liten att den knappt syns längre?
Ja hur är det med det? Ny skolpoesi har säkert skrivits någonstans i avtalet angående detta. 
8 Större delen av lönepotterna skall vara generella. Varför skall man anställa personal som man med hjälp av löneverktyget skall mobba ut ur verksamheten? Det samarbetsklimat som ideligen efterlyses blir gravt lidande av att vissa kollegor smörar till sig förmåner många gånger med hjälp av en stor käft och mera sällan på grund av bättre utfört arbete. LR är visst den största fienden till de som tycker som jag här. De kryper bakom att vi själva vill ha det så här!

Fan trot....

9 Motivet för det eviga tjatet om lärarlag måste förklaras. Litar inte myndigheten på den enskilde? I undervisningssituationen är ju ändå läraren hänvisad till sig själv. Samarbete mellan lärare har väl alltid förekommit utan att det för den skull behövt formaliseras. Hur blev det med lärarlagstjatet? Har ej läst något om detta i referaten.

Har LR åter igen sålt ut oss till arbetsgivarna? Har lärarnas integritet och ämbetsansvar återupprättats?