En gymnasieskola i fritt fall!
SvD söndagen den 22 februari 1998

Vem vill dag bli gymnasielärare?
Inte många, är jag rädd. De som ändå väljer gymnasielärarlinjen gör det i brist på bättre. De är studenterna med de klenaste betygen, de som inte kommer in på de attraktivare utbildningarna. Men en morot har de: framtidens lärarbrist ger dem alltid jobb.
Trots det hoppar i dag hälften av lärarkandidaterna av utbildningen. Nej, av ren entusiasm, intresse och fallenhet blir dag inte många studenter gymnasielärare. Varför skulle de välja ett illa betalt, alltmer kvinnodominerat lågstatusyrke om de har alternativ?
Varför skulle t ex en begåvad naturvetare välja att bli gymnasielärare när näringslivet och universiteten bjuder helt andra villkor? Varför skulle över huvud taget en begåvad student välja att bli lärare i ett gymnasium, som inget annat är än ett förlängt högstadium, i hög grad befolkat av elever som inte vill gå där, och med högstadiets alla problem, inte minst ordnings- och disciplinproblem?

Goda lärare har traditionellt de blivit, som tyckte om och hade talang för att undervisa. Lärare som trivdes i sitt yrke var de som var entusiastiska för sitt ämne och lyckades förmedla sin entusiasm till sina elever. Det är roligt att undervisa motiverade och på hårt arbete inställda elever. En pest att försöka undervisa skoltrötta, odisciplinerade och likgiltiga.
I dag utgörs grovt räknat en tredjedel av gymnasieeleverna av ungdomar som varken har förmåga till eller intresse för teoretiska studier av den svårighetsgrad som gymnasiet (och högskolan) kräver. De befinner sig i gymnasiet enbart därför att inget annat står dem till buds. Inget jobb, ingen lärlingsplats,  ingen  handfast praktisk utbildning som utgår från deras förutsättningar.
Denna skoltrötta och svagpresterande tredjedelen sätter alltmer sin prägel på och styr det nya gymnasiet. Dessa elever återfinns på alla program (f d linjer), inte minst på det universitetsförberedande S-programmet, det allra största. Ty elevernas helt fria val gäller och inga som helst förkunskaper krävs, inte heller till de teoretiska programmen.

Det var visserligen från början tänkt att eleverna från och med höstterminen -98 skulle ha nått godkänt i svenska, engelska och matte för att få börja på gymnasiet. Från detta krav - på vilket konstruktionen med de för alla elever gemensamma kurserna och betygskriterierna ofrånkomligt vilar - har regeringen redan backat. Det var naturligtvis förutsett, eftersom grundskolan varken har råd eller möjlighet att läsa upp mängden av underkända elever. Det får bli gymnasiets sak.
Det nya gymnasiet är ju bokstavligen "ett gymnasium för alla", varifrån ingen ska utestängas. Kraven på godkänt från grundskolan återfinns - liksom så mycket annat i denna "reform" - endast i skrivbordskonstruktionen. Ett svalg är befäst mellan verkligheten och pappersreformen.

Tyvärr förefaller det också som om den i dag föga framgångsrika grundskolan i framtiden kommer att nå ännu sämre resultat. Klasserna blir nu större när babyboomens barn strömmar till. Det sägs att stora klasser inte är nackdel i undervisningen. Men det förutsätter en ordning och - arbetsdisciplin som svenska elever i allmänhet inte äger. Andelen "stökiga elever" ökar, enligt alla undersökningar. "Hora" och "bögjävel" tycks i stora kretsar vara det normala tilltalsordet (SvD 8/2). Den auktoritet och respekt, som förr var naturlig, måste i dag erövras. Tidigare självklara normer
Ungdomars  läsförmåga försämras generellt, eftersom bilder och actionfilmer alltmer ersätter böcker. Det talade språket i ungdomsgängen blir allt torftigare. De stora nedskärningarna i skolan (ca 20 procent på de senaste fem åren) har framför allt sopat bort speciallärare, kuratorer och skolsköterskor. Alltså de som ägnade sig åt de svaga och problematiska eleverna, vilka inte får det extra stöd de skulle behöva. Dessa elever förblir problemelever, inte minst på gymnasiet.

Nedskärningarna är på intet sätt avslutade. Kommunerna har dussintals med verksamheter att sköta. Kommunpolitiker är generellt knappast bildningens förkämpar. Det är alltså sannolikt att de elever som under kommande år lämnar grundskolan kommer att ha sämre kunskaper och vara svårhanterligare än dagens niondeklassare. Det betyder i sin tur att nivån i gymnasiet ytterligare kommer att sjunka, eftersom gymnasiet självklart tar vid där grundskolan slutar.
De som blir gymnasielärare får alltså vara inställda på att ägna en stor del av sitt arbete åt svaga och stökiga elever på olika grundskolenivåer. Att lärarnas ansträngningar främst ska ägnas denna grupp är alla politiker och skolbyråkrater ense om. Det kan ju sägas ligga i "ett gymnasium för allas" natur.

Undervisning ska man kanske inte kalla en framtida svensk gymnasielärares verksamhet. ("Verksamhet" är för övrigt det ord som centralbyråkraterna vill sätta istället för "undervisning" i skollagen.) En lärare förklarar och samtalar med en klass; det är en traditionell bild av undervisning. Den scenen är bannlyst i dagens svenska pedagogik, som den utformas på lärarhögskolorna och i centralbyråkraternas tänkande. Sånt kallas "katederundervisning" och är lika fult som "kadaverdisciplin", vilket är den officiella beteckningen på normal arbetsdisciplin.

I stället ska läraren individualisera sin verksamhet, dvs på småskolemanér gå runt och hjälpa de svaga. Det viktiga - och själva poängen med modern svensk pedagogik - är att eleverna på egen hand aktivt lär sig "söka information". Själva kunskapen är inte det centrala, det väsentliga är att lära sig ta fram information. (Det är som om målsättningen för det gamla gymnasiet hade varit att lära sig slå i uppslagsböcker och tala i telefon.)
En omvärldsanalytiker, Bengt Wahlström på Bildningscentrum i Flen, sammanfattar utmärkt dagens svenska pedagogik. Han tror inte att det i framtidens skola finns tid både för "utantillkunskap" och att söka allt det nya på nätet. "När morgondagens skolelev undrar vem som skrev Röda rummet ska han veta hur man finner svaret. Till exempel genom att söka på Internet" (Mitt Sörmland nr 2-97).
Den framtida svenska lärarens roll är att underlätta söket.

Det är det ena: att handleda och hjälpa elevernas spontana informationssökande, ty all verksamhet i skolan ska utgå från elevernas egna erfarenheter och preferenser, säger flumpedagogerna. Och självklart måste detta sökande vara lustbetonat. Dagens ungdomar kan inte lära sig något om det inte är lustfyllt säger t ex  professor Jon-Roar Björkvold, en stor auktoritet (DN II/2 - 98).
Liknande tankegångar framför den ledande svenska flumpedagogen, professor Bengt-Erik Andersson på lärarhögskolan i Stockholm, och hans många lärjungar bland pedagogikdocenterna. Deras uppgivna och relativistiska kunskapssyn - den moderna kunskapsmängden är sa enorm och växer så snabbt att det kvittar var man börjar (Andersson hänvisar till att inte ens Nobelpristagare behärskar hela sitt ämne) - får dem att propagera för att den enskilde elevens (sextonåringens)  intressen bör avgöra hans studiers inriktning.

Det andra, som formar framtidens gymnasielärare, är den sociala kompetensen. När den traditionella undervisningen alltmer avskaffas i den svenska skolan och de svårhanterliga elevernas antal ökar blir den sociala kompetensen desto viktigare. Alltså förmågan att hantera stökiga och svagpresterande elever, kunna snacka med dem, få igång dem, bli den vuxne som ser dem.
Den framtida lärarrollen på gymnasiet blir - som vi ser - helt annorlunda än den traditionella. Från att ha varit ett i stort sett intellektuellt yrke blir det alltmer ett omsorgsyrke. Lektorerna med doktorsexamen kommer naturligtvis att försvinna, liksom över huvud taget de som i själva undervisningen och kunskapslidelsen ser läraryrkets mening. En alltigenom antiauktoritär mentor, inställd på att underordna sig elevers vilja, en glad uppmuntrare och stödjare, en kompis, kanske en moders- eller fadersgestalt, naturligtvis dataexpert. Ungefär så ser framtidens ideallärare ut. Den traditionella lärartypen får söka sig till universiteten. Eller till de privat- och friskolor som kommer att växa ur marken när de kommunala gymnasierna körts i botten. I framtiden kommer vi här att få samma segregerade skolsystem som i de anglosaxiska länderna, om inte den nuvarande skolpolitiken ändrar riktning.

Och det kommer den, tack och lov, att göra. Frågan är inte om, utan när dagens flumpedagoger får lämna scenen. De har redan börjat återtåget i England och på många håll USA, där traditionella undervisningsmetoder återtas, ordning och arbetsdisciplin återerövras, läxläsning blir obligatorisk, läroböcker ställs i centrum och datorn blir ett självklart hjälpmedel, och inte verksamhetens mål.
Då  - när det svenska gymnasiet har restaurerats och åter blivit ett kvalitetsgymnasium för elever som vill och kan bedriva teoretiska studier då kommer artikelns inledande fråga att få ett annat svar.
Men det kommer att ta tid. Det kommer att dröja innan politikerna - alla riksdagspartierna är ju inblandade - har modet att medge att den nya gymnasiereformen var ett grymt misstag. Till dess är det svenska gymnasiet en skola i fritt fall.

Kaj Attorps

Samma författare 5 år senare!