Ask

       

Ask är kyrkbyn i Asks socken i Motala kommun i Östergötlands län


Ask klassades 2000 som en småort och hade då 53 invånare. Vid SCB:s beräkning 2005 hade orten färre än 50 invånare och således föll den ur SCB:s statistik för småorter. Vid småortsavgränsningen 2015 avgränsades här åter en småort.
I byn återfinns Asks kyrka.
Asks kyrkby omtalas i ett diplom utfärdat i Vadstena 26 februari 1413 enligt vilket Tyrgils Bagge till Vadstena kloster skänkte sin gård i byn (sin ägolott i Aska sokn i kyrkbyn i Asca härad).
Aska härad kan ha fått sitt namn antingen av Asks by i Asks socken eller av Aska by i Hagebyhöga socken. Båda byarna har ett centralt läge inom den gamla slättbygden i Aska härad.


Ask kyrka ligger på det bördiga slättlandet söder om Boren och räknas till landskapets förnämsta. Den är en romansk centraltornskyrka, med tornet placerat rakt ovanför triumfbågen och har en utformning som tyder på påverkan av rhenländsk arkitektur där de fem fot tjocka murarna utgör ett otvetydigt bevis på ovanligt hög ålder. Kyrkan har rektangulärt långhus, smalare absidkor och torn över långhusets östra del. Sakristian är vidbyggd norr om tornet, vapenhuset på västra delen av långhusets sydvägg. Tornet är elegant utformat och smalnar etappvis av uppåt, det kröns av en svängd spira.

 

 

Kartan visar skolorterna i Ekebyborna och Ask socknar.(1870-1872)