Normlösa

       

Normlösa – en socken på slättbygden


Normlösa församling tillhör Skänninge pastorat i Linköping Stift, Mjölby kommun, Östergötland. Ortnamnet Normlösa (1177 Normaløso) bjuder på många funderingar om dess uppkomst och betydelse. Ändelsen lösa torde betyda ’äng’ eller ’glänta’. Förleden är oviss: enligt ett förslag innehåller den ett urgammalt Nur^uma – ’nordligast’. En sägen hävdar att inga ormar finns på trakten och därav namnet Ormlösa som sedan ändrats till Normlösa. Namnet Ormlösa har dock aldrig hittats i skrivna handlingar.

Normlösa består till stor del av åkermark, avbruten av några mindre skogspartier. Svartån, som rinner mellan Sommen och Roxen rinner igenom socknen. Flora och fauna bjuder på de arter som kan förväntas på slättbygden. Vatten-draget bidrager givetvis med sitt. Norra Tolebro hyser en rik stäppängsflora med bl a luddvedel (en av sex kända växtplatser på fastlandet).

Om svunna tider vittnar ca 100 fornlämningar som är bevarade, övervägande stensättningar från järnåldern, flertalet från fyra mindre gravfält. Stensträngar och älvkvarnar förekommer, och i kyrkan finns två runhällar. Kyrkan är av sten med torn från 1100-talet. Vid en ombyggnad 1766 breddades den mot norr och förlängdes mot öster. Tornet fick sin nuvarande form 1784. Fragment av kalkmålningar från 1400-talet har bevarats liksom ett altarskåp från 1500-talets början, ett triumfkrucifix från 1200-talet och en mycket ovanlig predikstol från 1500-talets förra hälft eller mitt.

Vad man vet har kyrkan åtminstone en gång haft kungligt besök, om man undantar medeltiden. År 1618 passerade nämligen hertig Johans likfärd genom socknen på väg från Vadstena till Linköping. Med på likfärden var förutom kungen Gustav II Adolf och drottning Maria Eleonora, ett flertal av rikets adel, prästerskap och Riksrådet, tillsammans omkring 500 personer. Hela sällskapet övernattade i Normlösa. Kistan sattes in i kyrkan och de höga gästerna bodde i gårdarna runt kyrkan eller sov i sina resvagnar.

Normlösa skola intar en central plats i byn. Där finns 35 barn i förskolan och 60 barn i skolan, från förskoleklass till klass 5. Skolan är även arbetsplats för 20 vuxna. Upptagningsområdet sträcker sig till grannförsamlingarna Skeppsås och Vallerstad. Högstadiebarnen får åka till Mantorp och gymnasie-ungdomarna till Mjölby.

Förutom de som är verksamma på ortens jordbruk förekommer en hel del arbetspendling till Linköping, Motala och Mjölby. Kollektiv-trafiken erbjuder två anslutningsturer på morgonen och två på kvällen.

Johan Fr. Schött, 1853, beskrev, i samband med laga skifte, invånarna på följande vis:

”Allmogen i socknen är i hvarje afseende sjelfständig. Den utmärker sig genom aktning och wördnad för både Gudomlig och mensklig lag, redbarhet och wälgörenhet samt sann sedlighet.”

Invånarantalet i Normlösa har förändrats från förra sekelskiftet på ca 800 ned till 344 år 1971 till att vara vid årsskiftet 2004/2005 enligt SCB 391 personer, varav 191 kvinnor och 200 män.

Föreningslivet i Normlösa bedrivs med en livaktig idrottsförening med barn- och ungdoms-verksamhet samt gymnastik och fotboll. En hembygdsförening bildades 1971 och har ett flertal aktiviteter under året. Den kyrkliga syföreningen bedriver regelbunden verksamhet under året som avslutas med en välbesökt och inkomstbringande auktion före jul.