6/5 1997 kl 11:55
I augusti tar Vägverket beslutet
Sista striden om riksväg 50

Så här kommer alternativet högbro över Skepparpinan att ta sig ut. Bilden är ett montage ur Vägverkets utredningsmaterial och beskriver sträckningen i syd-nordlig riktning.

Det norra brofästet för en eventuell bro över Skepparpinan. Det kolonistugeområde som finns här i dag försvinner även om det byggs en vägtunnel under viken.


MOTALA-VADSTENA

Efter flera års debatt återstår sista ronden i riksvägsfrågan. Blir det en tunnel under eller en bro över Skepparpinan i Motala? Ska rv 50 följa en ny sträckning öster om Tåkern? Eller ska den nuvarande vägen mellan Motala och Ödeshög rustas? (Klicka på bilden för förstoring)

I slutet av augusti tar vägverket slutlig ställning och lämnar över beskedet till regeringen. Till dess är det upp till berörda kommuner och allmänhet att tycka till en sista gång om kostnader, lönsamhet och inverkan på miljö och odlingslandskap.

Allt finns med i den digra utredning som nu presenteras i utställningsform för kommunerna och invånarna i västra Östergötland.

Bildmontage

När det gäller förbifartslösningen vid Skepparpinan i Motala har det också tagits fram ett talande bildmontage över bro- och tunnelalternativen.

-- Om allt går som på räls kan förbifarten börja byggas om fem år, säger Mats Forsgren, direktör för vägverkets region sydöst i Jönköping.

Han kommer att föreslå regeringen att lägga in avsnittet i den kommande tioårsplanen för upprustning och utbyggnad av det nationella stomvägnätet. En planering som fastställs nästa år.

Foto: ÅKE KARLSSON

I går presenterades vägverkets rv 50-utredning i Motala Folkets hus. Ett väl genomarbetat beslutsunderlag, konstaterade s-kommunalråden Johan Andersson, Motala, och Jörgen Oskarsson, Mjölby. Sedan i går har också allmänheten tillgång till utställningen.

Att dra riksväg 50 förbi Motala centrum via Skepparpinan har varit aktuellt sedan 40-talet, därav markreserven mellan Herrgårdsgatan och Agneshögs industriområde.

-- Men så här nära ett förverkligande har vi aldrig varit, konstaterar ett nöjt kommunalråd Johan Andersson (s).

Utredningen visar en 13 meter och fyra körfält bred sträcka från Smedsby i norr till Södra Freberga i söder. Väganslutningar planeras vid Smedsby, Metallvägen, Luxorrondellen och Södra Freberga.

Rondeller eller mera skrymmande planskilda korsningar -- det blir något för opinionsbildarna att ha åsikter om.

-- Planskildhet är att föredra eftersom det blir två filer i varje riktning och en blandning av genomfartstrafik och lokal trafik på avsnittet, tipsar Mats Forsgren.

En större fråga att ta ställning till är dock om det ska bli en tunnel eller bro vid Skepparpinan. En tunnel blir 60 miljoner dyrare.

I Motala håller kommunen samrådsmöte med allmänheten den 12 maj varpå politikerna yttrar sig till vägverket i slutet av juni.

Mats Forsgren konstaterar att debatten om denna, den sydligaste delen av vägnätet Bergslagsdiagonalen pågått sedan i början av 90-talet.

Starkt engagemang

Som mest ingick fyra olika vägkorridorer i diskussionen om sträckningen genom västra Östergötland. Kommunernas, miljövännernas och markägarnas engagemang kring blott några mils väg gav också eko i övriga delar av landet.

-- Men debatten har hela tiden förts på en saklig nivå utifrån olika värderingar. Det har vi stor glädje av nu. Utredningarna har gett ett högklassigt beslutsunderlag, anser Mats Forsgren.

En åsikt som också delas av kommunalråden i Motala, Vadstena, Mjölby och Ödeshög. Alternativen har slutligen utformats och beräknats av utomstående konsulter. Det stärker trovärdigheten, menar politikerna.

Det västra alternativet innebär en rustning av såväl riksväg 50 som riksväg 32 (sträckan Motala -- Skänninge). Här är tanken att trafiken till och från E 4-an vid Ödeshög ska kunna "fördelas" på de båda riksvägarna.

Det östra sträckningen beskriver en helt ny väg, antingen 13 eller 9 meter bred, mellan Södra Freberga i Motala och E 4-an i höjd med Väderstad.

Med det västra trafiksystemet kommer däremot vägbredden att variera mellan 13 och 9 meter.

-- Mindre trafiktryck på vissa sträckor medger olika bredder, förklarar Mats Forsgren.

Kostnadsmässigt blir det östra alternativet mellan 25 och 135 miljoner billigare att anlägga. Trots att det alltså handlar om en helt ny väg.

Men det är inget som påverkar kommunalrådet Anders Agnemars (c) val för Vadstenas del:

Mycket i vågskålen

-- Nej, utredningarna visar ju att det östra alternativet ändå är olönsamt ur trafikekonomisk synvinkel. Sträckan Motala -- Ödeshög blir sju kilometer längre vilket ger dyrare godstransporter, noterar Agnemar.

Men lönsamhetsaspekten är inte det enda som avgör hur rv 50-frågan ska lösas. Även trafiksäkerheten och markintrånget kommer att läggas i vågskålen. Båda vägsystemen kommer att inkräkta på högklassig åkermark och riksintressanta natur- och kulturområden. Den västra sträckningen medför att ett antal bostadshus i Ombergstrakten måste lösas in. Å andra sidan förbättras miljön i Vadstena som med det här alternativet får en förbifart. Regeringens kassa avgör när det kan börja byggas. Inom en den närmaste tioårsperioden är som sagt vägverkets mål.

Bro eller tunnel det är frågan. En gammal fråga som dragits långbänk i ett halvt sekel kan äntligen få sin lösning.