Hovpredikanten Holmgren

Den siste kyrkoherden i Vinnerstads och Motala församlingar var hovpredikanten

Anders Holmgren. Han var bondpojke från Västergötland, och hans studiebegåvning upptäcktes kanske av hemförsamlingens präst. Efter skolgång i Mariestad och Skara gymnasium blev han 1805 inskriven som student vid Uppsala universitet. 1809 var han färdig med lägre prästexamen inför domkapitlet i Skara, varpå han prästvigdes. Hösten 1813 avlade han pastoralexamen inför samma domkapitel. Under tiden hade han på olika ställen försörjt sig som informator bl.a. hos amiral Virgin på Medevi herrgård. Genom dennes förmedling blev Holmgren brunnspredikant i Medevi och som sådan blev han mycket uppskattad av brunnsgästerna - inte minst för sina korta predikningar.

1814 blev Anders Holmgren pastorsadjunkt hos prosten Anders Nordvall i Västra Ny, med vars dotter Gustava han gifte sig på våren 1815. Holmgren blev som många av hans ämbetsbröder på den tiden jordbrukarpräst. Och därtill var han väl skickad. Bondearv hade han från gångna generationer. Han var inte blott en studerad karl, utan han kunde också använda sina händer som få andra. För en relativt billig penning arrenderade han gårdarna Kalvsjö och Åsen av amiralen på Medevi. Avkastningen från åker och ladugård behövdes också, ty familjen blev stor, 12 barn föddes i äktenskapet.

Efter några år köpte Holmgren Åsen på konkursauktion efter Virgin. Själva gårdsbyggnaden på Åsen var en liten stuga omgiven av några åkerlappar. Det mesta av de 180 tunnlanden var skog, och nu gällde det att bryta mark. Han själv och drängen Daniel, kallad Dannjill, började avverka timmer till ett nytt boningshus. En greve Lewenhaupt, hos vilken pastorn varit informator, skänkte tegel och fönsterglas till byggnaden, som uppfördes under åren 1815-1816.

Holmgren skrädde själv de flesta stockarna och var den förste och siste på arbetsplatsen. På våren 1817 var huset färdigt, och den unga familjen flyttade in i sitt nya hem. Men för pastorn och Dannjill återstod ännu många arbetsuppgifter, att röja, fälla skog och plöja nyodlingar. Än idag har Åsen talrika minnen kvar av prästen, hans makas och Dannjills flit och möda, och det är inte underligt att gården blivit Holmgrenarnas samlingsplats och nästan helig mark.

Livet på Åsen var strävsamt, vida skilt från tillvaron i våra dagars s.k. folkhem. Alla barnen skulle hållas med kläder av hemspunnet garn och hemvävt tyg. Klockan 4 på morgonen började prästfrun dagens arbete ofta vid spinnrocken, och det blev inte mycken tid över till hennes käraste sysselsättning läsning. Ekonomin räckte inte till att skicka sönerna till skolan i Linköping förrän det var dags att börja studierna på gymnasiet. De fick läsa för far som hade undervisningsvana eller skaffa sig kunskaper på egen hand. Om helinackordering i skolstaden kunde det inte vara tal. Rum hyrdes och pojkarna fick hushålla och städa för sig själva. Trots de enkla levnadsförhållandena tog pojkarna studenten med utomordentliga betyg. De fortsatte sina studier och nådde en framskjuten ställning i samhället. Tre av dem blev professorer med internationellt rykte.

Till brunnsgästerna i Medevi hörde under några somrar kronprinsessan Josephine, gemål till sedermera Oscar I. Hon lärde sig uppskatta brunnspredikanten. Det har sagts på grund av hans korta predikningar. Genom hennes förord blev Anders Holmgren hovpredikant, något som han uppskattade mycket. Hovpredikanten kallades han alltid av sina församlingsbor. Som framgått av föregående skilde s hovpredikanten genom sina kortfattade predikningar från flertalet av sina ämbetbröder, som gärna lade ut texten en timma eller mer. Inte så att Holmgren försummade att ge sina församlingsbor ett välbehövligt kvantum uppbyggelse, men han ägde den ganska sällsynta förmågan att i koncentrerad form ge sina predikning både form och innehåll.

Under åren 1837-1874 var Anders Holmgren kyrkoherde i Vinnerstads-Motala församlingar. Så länge han skötte sin tjänst, bodde hovpredikanten i Vinnerstad, men så ofta han kunde besökte han sitt kära Åsen, och dit drog han sig tillbaka, då han var tjänstledig. Frisk och stark var den gamle kämpen ännu i sin levnads vinter, och man såg honom ofta företa långa promenader i Åsens omgivningar. Sitt sista offentliga framträdande gjorde Anders Holmgren i december månad 1873. I samband med invigningen av järnvägen Mjölby-Motala-Hallsberg hölls gudstjänst i Motala kyrka i närvaro av konung Oscar II. Vid gudstjänsten medverkade hovpredikanten som liturg och avtackades av kungen för den goda viljan att medverka vid högtidligheten. Ansträngningen hade dock tagit på hans krafter, och några månader senare gick Anders Holmgren ur tiden, 90 år gammal.

Vinnerstads kyrka