Electrolux – världskänt

 
Namnet von Platen spelar en stor roll i vår kommuns historia och utveckling. Det började med de företag, som för sin tid måste betraktas som storverk, tillkomsten av Göta kanal och grundandet av vårt lands första större mekaniska industri, Motala Verkstad. Det var Baltzar von Platen, som genom omnämnda företag skapade nya förutsättningar för   den tynande lilla kvarn- och fiskebyns utveckling. Det var också han som själv ritade sin blivande stads ursprungliga, originella stadsplan.

En sentida ättling till stadens grundare kom att spela en viktig roll för vår bygd. Det är civilingenjören Baltzar von Platen, som tillsammans med en kamrat, civiling­enjören Carl Georg Munters, uppfann ett nytt, revolutionerande kylsystem, som i sin tur ledde till uppfinningen av kylskåpet. Tillverkningen förlades till Motala och började i liten skala av ett företag, som kallades AB Arctic, ett välbekant namn för många äldre Motalabor.

Kylskåpet blev snart en världsartikel, sedan AB Electrolux 1925 övertagit tillverk­ningen. Efter svenska förhållanden är Electrolux i dag ett mycket stort företag. De moderna, välplanerade verkstadsanläggningarna i Motala har vid flera tillfällen ut­vidgats. och ett begrepp om Motalafabrikens storlek ger följande siffror:

Hela fabriksytan utgör totalt 130 000 kvm. Måtten på den nya Charlottenhorgsfab­riken är 510 x 140 m. Här i Motala sysselsätts, då detta skrives, 2 300 anställda. Vid fabrikerna tillverkas kylskåp, spisar, hushålls-, disk- och tvättmaskiner, plastdetaljer m.m. Men Electrolux verksamhet är inte begränsad till vårt land. I över 30 länder äger företaget försäljningsbolag, utspridda praktiskt taget över hela världen. Års­omslutningen rör sig om miljardbelopp.

CLP2E5_Pic1

Monteringsbanor för kylskåp i den nya fabriksanläggningen


Flygfoto över Elec­trolux an­läggnin­gar.

En rundvandring i Electrolux Motalaverkstäder är en upplevelse och särskilt intressant är det att stanna vid de platser där s.k. industrirobotar ersätter den mänskliga arbetskraften. Hur välordnad och miljövänlig en industri än är, så finns det ändå till en viss grad smutsiga och monotona jobb, som inte är så eftertraktade. Här sätts roboten in och utför med osviklig precision de olika arbetsmomenten. Detta betyder inte att människan utkonkurreras och blir överflödig utan robotarna, många av företagets egen konstruktion, utgör sinnrika bidrag till underlättande av hennes arbete.

Försändelserna av produkterna från Electrolux bär de mest skiftande adresser till främmande världsdelar och länder, ty bolaget är ett av vårt lands stora exportföretag, som tillför Sverige stora inkomster och vars verksamhet i hög grad bidrar till att skapa ekonomiskt välstånd ej blott för vår bygd utan för hela vårt land.

Exteriör­bild av gamla "Arctic"-fabriken från 1925.