Ågestaverket söder Stockholm visade att den svenska linjen var fel men Marviken byggdes ändå. I Ranstad på Billingen byggdes ett svenskt uranverk. Kostnad 150 miljoner kronor men fabriker ligger övergiven. Marviken på Vikbolandet byggdes efter den nu, övergivna svenska kärnkraftsmetoden. Kostnad 500 mil joner.

Nu är hela projektet dödförklarat


Skattebetalarna kan fråga sig vad minan kunnat få får alla dessa pengar om de kommit till effektiv och kompetent användning. Öppen information och kritik kunde ha räddat stora värden.

Det handlar om svensk kärnkraftspolitik och om det man en gång stolt basunerade ut som "den svenska linjen". Av årets petita från AB Atomenergi kan man dra slutsatsen att den svenska linjen är praktiskt taget död. För det bistra gravtalet svarar en av de genom åren flitigaste politiska kritikerna, f riksdagsmannen red Manne Ståhl.

De pengar som lagts ner på den svenska kärnkraftslinjen är inte småsmulor. Det rör sig om bortåt två miljarder kronor!

Vad var då den svenska linjen?

För att få ut energi ur en kärnreaktor måste man i allmänhet placera uranet i ett ämne som underlättar reaktionerna, en s k moderator. Vatten är en utmärkt moderator.

Men uran består av två olika slags atomer, uran 235 och uran 238. För att få en reaktor med vanligt vatten att fungera måste man skilja bort en del av uranatomerna med numret 238. Denna s k anrikning kräver så dyra anläggningar att bara stormakterna haft råd att bygga dem.

Däremot behövs ingen anrikning om man i stället för vanligt, lätt vatten använder tungt vatten. Reaktionen förlöper då även i icke anrikat, naturligt uran.

Detta var vad expertisen i Sverige satsade på under 1950-talet. Vi skulle utveckla reaktorer för tungt vatten och naturligt uran. Det kunde göra oss oberoende av stormakterna. Vi skulle klara vår kraft försörjning med  uran från Billingen.

Så började pengarna rulla. Det rådde än så länge god enighet bland tekniker och politiker. Både Ågestaverket söder om Stockholm och Marviken på Vikbolandet projekterades enligt den svenska linjen. Men sen har utvecklingen inte behagat gå så som expertisen, främst inom atombolaget, en gång hoppades.

Sverige har nu stort behov av kärnkraft (inga fler Vindelälvar, tack). Reaktorerna för tungt vatten är dock inte färdiga än.

Det är däremot reaktorerna för lätt vatten av amerikansk modell.

När Sverige börjat bygga kärnkraftverk för praktiskt bruk, blir det därför lättvatten och importerat, anrikat uran för hela slanten.

På senare år har det talats mycket om en (dyr och komplicerad) detalj i Marviken som eventuellt skulle kunna rädda den svenska linjens fortsatta existens. Det har gällt c-n anordning som inuti reaktorn skulle "överhetta" ångan innan den gick till turbinerna.

 Det är den överhettningsmekanismen som i all stillhet dödfärklaras i årets petita. Den skall inte utföras.

- Meddelandet ar är i själva verket sensationellt, säger red Ståhl till Expressen. Det innebär att bolagets nya ledning medger ett fiasko. Visserligen sker det under ett förskönande kamouflage. Man antyder att man vill förbilliga anläggningen och att överhettningstekniken först på senare tid minskat i intresse både här och i utlandet.

- Men överhettninnssystemet hade visat sig ohållbart både i USA och på andra håll redan 1964. Ågestaverkets experter betecknade då Marviken som ett orealistiskt projekt. Så här skrev man "Huvuddelen av de här påpekade svagheterna har att göra med överhettningsfunktionerna. Dock erbjuder direktcykeln även utan överhettning mycket stora tungvattensvårigheter som ännu väntar på sin lösning. Vi måste mot bakgrunden av våra Ågesta erfarenheter betrakta projektunderlaget som omöjligt att förverkliga."

- Klarare besked kunde knappast ges, kommenterar red Ståhl. Men all kritik avvisades av både atombolagets dåvarande ledning och handelsminister Lange som okunnig, rent av illvillig. Och delegationen för atomenergifrågor (regeringens rådgivande expertorgan) spelade en förvånande passiv och mot bolagsledningen okritisk roll.

Marvikenprojektet trumfades igenom av riksdagsmajoriteten liksom atomkraftspolitiken i ovrigt.

Av de bortåt 2 000 miljoner den kostat har 500 miljoner gått till Marviken.

Uranverket i Ranstad har kostat 1.50 miljoner. Det är färdigt men kan inte drivas ekonomiskt lönsamt i konkurrens med utländskt uran.

- Nu kan vi se hur pass förutseende politiken var. Ingen av de anläggningar som nu byggs och projekteras i Sverige, statliga och enskilda, använder metoden med tungt vatten. Man väljer lättvatten och anrikat uran.

Allt vad nya Aseaatorn tillverkar bygger också på denna princip. Hur kunde då en sådan felsatsning ske? Red Ståhl svarar:

- Kritiken i riksdagen kom att allt klarare utkristalliseras efter två linjer. Den ena var just att man i ett litet land med begränsade resurser och överhängande behov av kärnkraften måste inrikta sig på praktiskt kommersiella uppgifter. Däremot borde man låta bli att föröda hundratals och tusentals miljoner på tungvattenprojekt som måste sakna praktisk betydelse den dag de äntligen blir färdiga.

Den andra linjen i kritiken sköt in sig på en omständighet som - menar red Ståhl - gjorde felbesluten möjliga:

- En talare i andra kammaren yttrade en gång att man måste "gå smygvägar" för att få en osminkad bild av de ändamål som riksdagen skulle bevilja hundramiljonersanslag till! Det gällde såväl Marviken som Ranstad och i viss mån Studsvik.

Det uppgavs också av representanter som i en avdelning av statutskottet förberedde dessa ärenden

att de som  inte, fått svar på frågor som de framförts under utskottsbehandlingen

-Men inte nog med det. Inom atombolaget rådde praktiskt taget fullständig censur. Inga uppsatser eller föredrag fick offentliggöras utan bolagsledningens tillstånd.

Det kan enligt red Ståhl bevisas att intern kritik tystades med hemligstämpeln. Till utomstående, däribland vissa riksdagsmän med kritisk läggning, fick inga upplysningar lämnas, hävdar han.

- Den som bestritt detta faktum, och det är ett faktum, kan inte ha haft kännedom om stiuationen utan såsom ofta annars para ha fått en uppmjukad skildring av den.

Atombolaget har nu omkonstruerats i samband med att Krister Wickman övertagit atomkraftsärendena i regeringen och staten blivit hälftenägare och finansiär i Asea-atom.

- Meningen tycks vara,  säger red Ståhl, att bolaget skall sälja eventuella forskningsprodukter och annan know-how till ordentliga priser. Det är givetvis riktigt. Men man måste också kräva att offentlighetsprincipen tillämpas på ett helt nytt sätt av bolagets nya ledning,

LENNART EDBERG

(I slutet av 60-talet)