Ångenostalgi. Webmaster som då arbetade på Bobergsskolan fick den 3 november detta år en son varför händelserna nedan upplevdes som något obegripligt och närmast overkligt.

SKOLBOJKOTT I ÅNGE      Bobergsskolan i dag

Tisdagen den 4 november 1969  

 

Eleverna vill ha kvar sin lärare

Eleverna vid Bobergsskolan i Ånge bojkottar lektionerna onsdag, torsdag och fredag om inte skolledningen ger en godtagbar förklaring till varför fil stud Gunnar Bramsten inte fått forsatt förordnande som t f lärare eller att han får fortsatt förordnande och alltså får fortsätta undervisningen i tyska. Detta framkom på måndagen då eleverna samlades i skolans aula för att enas om bojkott eller ej. Av skolan 426 elever röstade 360. 237 var för bojkott, 96 mot, 23 röstsedlar var blanka och 4 makulerade.

Mötet som föregick beslutet blev stormigt och högljutt, massor av påstående flög genom luften, blev besvarade eller dog i sorlet.

Kjell Sjömark inledde med att bl a påpeka att han tyckte att det sätt på vilket Bramsten fått reda på att han inte fått fortsatt förordnande var felaktigt. Sjömark pratade om avskedande genom att rektorn droppat en lapp i Bramstens låda.

Studierektor Georg Sundbro kände sig då föranlåten att i rektor Bo Eriksson frånvaro tala om för eleverna hur ärendet gått.

- Bramsten fick förordnande om tjänst under oktober månad. Han kunde inte tjänstgöra längre sa han själv. Mot slutet av månaden inkom klagomål på Bramsten. Han hade sysslat med annat än tyskundervisning under lektionerna. Propaganda för vapenvägring hade förekommit berättade Sundbro och fortsatte.

-På onsdagen kom Bramsten in på rektorsexpeditionen och meddelade att han tänkt stanna till jul om han fick. Då var tjänsten utannonserad och kompetenta lärare fanns till förfogande. Något avskedande har det aldrig varit fråga om. Bramstens förordnande var slut.

- Agerandet från Bramstens sida är beklagligt. Det har lett till en splittring inom skolan. Om han varit ordinarie lärare har hans agerande snuddat vid tjänstefel.

- Det långa hår som Bramsten bär har vi ingenting med att göra. Det är hans privatsak, vi har heller ingenting att förebrå honom undervisningsmässigt. Han har undervisat som en normallärare, sa Sundbro bl a.

Lars Forsberg ville höra vad de klagande sagt på rektorsexpeditionen när de rapporterat för rektorn om Bramstens propaganda. Forsberg fick också veta att Bramsten sysslat med saker som inte hör hemma i tyskundervisning och då framför allt pratat om vapenvägran.

VAPENVÄGRAN

Under mötet erkände Bramsten själv att han under en timme diskuterat vapenvägran med eleverna.

Läraren Bengt Ingelstam kom in på vad som skulle kunna hända om eleverna var eniga om bojkott.

- Det är ett av de första genomslag av skoldemokrati och det bevisar att eleverna har stor makt. Jag vill att de tre dagar bojkotten pågår, om det nu blir någon bojkott, skall användas för diskussioner. Vi skall samlas i små grupper och diskutera sådant vi inte hinner med i skolan i vanliga fall, föreslog Ingelstam.

- Skolledningen har svaga skäl för att inte låta Bramsten stanna kvar här som lärare, tyckte Greger Lindberg. Det enda vi kan göra är att bojkotta undervisningen eller strejka.

Kjell Sjömark betonade avslutningsvis att Gunnar Bramsten skulle borde få stanna kvar. Annars blir det elevstrejk.

HAND I HAND

Åsikterna gick ofta hand i hand, men också röster som stödde skolledningen fanns. Fast de var tystare. En del talare trodde att de som hade avvikande åsikter satt tysta.

Det är alltså oklart än om det blir någon bojkott av denna storm i ett vattenglas. Om inte förr så syns resultatet på onsdag då eleverna skall vara i farten som vanligt eller uppträda som en bojkottvänlig skara inom skolans väggar.  

En tredagars skolstrejk blev det!

**************************************************************************************

 

Skolstriden i Ånge avblåstes på fredagen. På måndag återfinns tomtebogruppens elever i skolbänkarna tillsammans med de mot undervisningen lojala eleverna. Därnäst väntar diskussioner om ett 15 punkters program de bojkottande eleverna diskuterat fram de tre stridsdagarna. Rektor Bo Ericsson har lovat medverka till att de 15 punkterna kommer upp till debatt mellan skolstyrelsen och tomtebogruppens förhandlingsdelegation. Med bland de 15 punkterna är fil stud Gunnar Bramsten, vars namn kom striden att blossa upp. Läraren torde dock i de fortsatta diskussionerna få ge plats för tomtebogruppens skoldemokratiska partiprogram. Tecknen tyder nämligen på att den begärda förklaringen om läraren vid måndagslektionernas början kommer att accepteras av tomtebogruppen.

Beslutet om återgången till normalt skolliv kom sedan:

A) Tomtebogruppens elever enat sig om sitt 15-punktsprogram;

B) Sedan dess förhandlingsdelegation vid sammanträffande med rektor fått löfte om hjälp med framförandet av programmet till skolstyrelsen.

Tomtebogruppens ledning räknar med ett sammanträffande mellan dess förhandlingsdelegation och skolstyrelsen kommande fredag.

På Bobergsskolan hölls på fredagen ytterligare ett intressant möte. Vid en sammankomst för de lojala eleverna beslutades att inte bilda något eget elevråd. Detta för att icke ytterligare öka splittringen.

ST skall icke fördela seger och nederlag. Blott med nöje konstatera att förhandlingar nu kommer igång, vilket alltid är att föredra. Två kommentarer dock.

Rektor Bo Ericsson:

- Förnuftet har segrat. Elevrådets ordf. Gert Persson, Fränsta:

- Vi har nått fram till en godtagbar kompromiss.

Gert Persson:

- De 15 punkterna är resultatet av vårt grupparbete på Tomtebo. Representationen i samarbetsnämnden dess beslutsrätt samt diskussionen om undervisningen och koncentrationshalvdagarna anser jag viktigast.

- Hade inte förhandlingar om de 15 punkterna kunnat nås utan bojkott?

Bo Ericsson:

- Det hade gått utan strid. Nu kan det ta längre tid och vara mera svårbearbetat. Kanske skolstyrelsen t o m tvekar om det lämpliga i att ge eleverna ökat inflytande.

Gert Persson:

- De som krävde Bramstens avgång hade trappat upp situationen genom bojkott av hans lektioner. Vi försökte få besked i fallet Bramsten, men misslyckades, dessutom kände sig eleverna förbigångna

i en del fall. Missnöjet kanaliserades i denna urladdning, som nu leder till klara besked och förhandlingar

- Vad kan man lära sig av skolstriden?

Bo riksson:

- Jag föreslår en analys av hela frågan och utvecklingen som grupparbete i samhällsundervisningens ram.

Gert Persson:

- Utredningen bör göras av länsskolpsykolog plus personal från skolöverstyrelsen. Ett skolgrupparbete kan försämra motsättningarna och öka splittringen.

Noteras kan slutligen att tomtebogruppen sista bojkottdagen räknade 194 elever. Man startade med 207. Fronten höll således. Man enade sig även om förslag till SECO-motioner. Dessa gäller åtgärder mot indoktrinering, vidare elevinflytande i skolöverstyrelsen, länskolnämnden och skolstyrelsen samt rätt för elev att få göra studieuppehåll om eleven drabbas av skolleda.

De 15 punkterna:

1) Godtagbar förklaring om fallet Bramsten eller fortsatt förordnande för honom.

2) Lika många elevrepresentanter i samarbetsnämnden som övriga grupper vid skolan har tillsammans samt att nämnden övertar de flesta av rektorns administrativa arbetsuppgifter.

3) En kvart per månad av lektionstid anslås till förslag, klagomål och beröm om undervisningen.

4) Exakt formulerade frågor vid skrivningar. Respekt för skillnad mellan intensiv och extensiv läsning vid förhör.

5) Förbud för lärare att insamla elevanteckningar.

6) Minst två lärare skall rätta skrivningar.

7) Vid skriftligt val av lästexter bör justeringsmän utses.

8) Läraren bör anpassa undervisningen till samhällsutvecklingen.

9) Läraren skall vara tillgänglig under lektionen.

10) Läraren bör deklarera sina personliga åsikter klart, men ej auktoritärt.

11) Prövningsnämnd bestående av huvudlärare att anlita när elev anser skrivning felbedömd.

12) Koncentrationshalvdagar för diskussion om skolan.

13) Bibliotek och vissa lokaler bör hållas öppna för elever efter skoltidens slut.

14) Inackorderade elever bör få se TV och lyssna på radio inom skolan  på kvällstid.

15) Placering och betyg anges på alla skrivningar.

Bo Ericsson:

- De flesta punkterna ligger utanför mitt beslutandeområde. En del sorterar under skolstyrelsen, en del under skolöverstyrelsen, en del under riksdagen och en del är självklara. Personligen vill jag vänta en eller två veckor medan det inflammerade läget vid skolan lägger sig. Jag har lovat medverka till att skolstyrelsen tar upp en debatt. Måndagens lektioner skall inledas med en samling, då jag hoppas vi skall enas om att försöka återfå den forna stämningen vid skolan.

_________________________________________________________________________________

Det är oansvarigt av SECO Västernorrland att genom sin artikel i gårdagens ST uttala sin kritik mot en enskild elevrådsorganisation inom sitt eget distrikt. Det förefaller synnerligen suspekt. Tänk på att ni sitter ganska löst ändå.

Vad skall SECO:s central kunna uträtta när man på lokalplanet inte stöder deras inställningstaganden? Som medlemmmar i SECO kräver vi därför en deklamation på arbetsutskottets uttalande om bojkottaktionen vid Bobergsskolan i Ånge eller arbetsutskottets omedelbara upplösning. Ni har begått ett brott mot SECO:s stadgar!

"Per aspera ad astra."  

____________________________________________________________________________

SECO Västernorrlands arbetsutskott har uttalat sig mot Ångeelevernas strejk. Med anledning av detta vill SECO centrala arbetsutskott uttala följande:

Den policy SECO:s högsta beslutande organ, elevriksdagen, slagit fast, innebär att organisationen skall stödja lokala fackliga aktioner typ strejker och bojkotter. Västernorrlands arbetsutskott agerande är ett brott mot denna policy. Dessutom har distriktets arbetsutskott helt och hållet missuppfattat sin funktion i organisationen. De skall som alla andra expeditioner i SECO stödja medlemmarnas aktioner. Av uttalandet att döma verkar man anse som sin funktion att bedöma medlemmarnas sätt att arbeta. Agerandet visar på en skrämmande klyfta mellan medlemmarna och deras förtroendevalda. Som en naturlig följd av detta anser vi det som självklart att de personer som beslutat om uttalandet omedelbart lämnar sina poster inom organisatonen, slutar SECO centrala arbetsutskott.

 ____________________________________________________________________________________

SECO-Y:s arbetsutskott, som utgörs av Thomas Bohlin, Gunnar Grundström, Alf Siewertsson, alla Sundsvall och Bo Larsson, Sollefteå, har nu inga planer på att dra tillbaka sitt omstridda uttalande.

— Nej, det är fortfarande enhälligt kommenterar Larsson, vilken samtidigt är ordförande i distriktet. Tyvärr kom nu inte de sista meningarna med i ST, där vi säger följande:

"Självfallet ser SECO Västernorrland det som positivt att eleverna går till aktion mot missförhållanden av olika slag. Men ska en så allvarlig åtgärd som strejk tas till måste hela elevkåren stå enig och frågan vara något mer angelägen".

— Det är alltså inte elevrådet vi angriper utan principen att man strejkar trots att bara varannan elev deltar och trots att det är helt klart att skolledningen inte tänker ändra på sitt beslut. Det ger bara ett löjets skimmer över hela aktionen, som är till skada för elevrörelsen i stort.

Vissa elever tycks tro att skoldemokrati är detsamma som elevdiktatur, och det är farligt att arbeta med skygglappar, säger Bo Larsson.